Ochrana a spracovanie osobných údajov - GDPR

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním a poskytovaním mojich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), spoločnosti BUILDING TEAM s. r. o., Banská Belá 148, 966 15 Banská Belá, IČO: 51639921 (Ďalej len “Správca“).

Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. V rámci vyššie uvedených procesov sa spracovávajú nasledujúce osobné údaje: meno a priezvisko, názov spoločnosti, adresa bydliska / sídla spoločnosti, kontakt (telefónne číslo a e-mail) a cookies v prehliadači za účelom marketingu.

Tieto údaje budú Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom spracované v priebehu 3 rokov od udelenia súhlasu. S vyššie uvedeným spracovaním udeľuje používateľ svoj výslovný súhlas. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, a to napríklad zaslaním e-mailu na adresu: info@buildingteam.sk alebo listom na sídlo spoločnosti:

               BUILDING TEAM s. r. o.

               Banská Belá 148

               966 15 Banská Belá

Udelením súhlasu vyhlasujem, že som si vedomý a bol som poučený Sprostredkovateľom o svojich právach týkajúcich sa osobných údajov a vyplývajúcich zo zákona o ochrane osobných údajov:

 • PRÁVO PRÍSTUPU K VAŠIM ÚDAJOM – právo požiadať o bezplatný prístup k osobným údajom, ktoré vlastní naša spoločnosť
 • PRÁVO NA OPRAVU VAŠICH ÚDAJOV A ICH AKTUALIZÁCIU – ak si myslíte, že vaše osobné údaje, ktoré máme o vás sú nesprávne, neúplné alebo nepresné, môžete požiadať o ich opravu prostredníctvom e-mailu alebo písomnej žiadosti
 • PRÁVO NA VYMAZANIE ÚDAJOVA PRÁVO BYŤ ZABUDNUTÝ – môžete nás požiadať písomne alebo elektronicky o likvidáciu vašich osobných údajov, pokiaľ nie sú viazané iným zákonom (napr. evidencia daňových dokladov po dobu stanovenú zákonom).
 • PRÁVO NAMIETAŤ – v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov máte právo obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov

S vyššie uvedeným spracovaním mojich osobných údajov udeľujem svoj výslovný súhlas. Súhlas možno kedykoľvek vziať späť a to napríklad zaslaním e-mailu na adresu info@stavaj.online alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti. Vaša požiadavka bude spracovaná do 30 dní a o zrušení vášho súhlasu budete informovaní prostredníctvom e-mailu.

 

Pravidlá ochrany osobných údajov

 

Prevádzkovateľ:         BUILDING TEAM s. r. o.

Sídlo:                               Banská Belá  148, 966 15

IČO:                                 51 63 99 21

Zápis:                              OR OS Banská Bystrica, odd Sro,  vl. 34182/S

Tieto pravidlá nadobudli platnosť k 25.5.2018

Prevádkované webové sídlo: stavaj.online

Podnety: poštou na adresu sídla, elektronicky: info@stavaj.online

 

Osobné údaje spracúvame v rámci plnenia povinností a zámerov prevádzkovateľa. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou ktorej osobné údaje sú nami spracúvané.

Záväzok

V našej spoločnosti sa zaväzujeme spracúvať osobné údaje v zmysle platného nariadenia EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Zaväzujeme sa ich spracúvať bezpečne a na základe primeraných technicko-organizačných opatrení, ktoré sme aplikovali v interných dokumentoch a procesoch. Osobné údaje spracúvame zákonným spôsobom a v minimálnom rozsahu, v rámcoch stanovených účelom spracovania a na definovanú dobu. Prístup k osobným údajom bude povolený iba oprávneným osobám, resp. sprostredkovateľom, ktorý budú dodržiavať naše podmienky pre ochranu osobných údajov.  Osobné údaje získavame priamo od dotknutých osôb, z verejných zdrojov, prípadne zo zdrojov, ktoré disponujú súhlasom na takéto spracúvanie.

Právne základy a účely spracúvania

Nižšie uvádzame dôvody, na základe ktorých máme oprávnenie k spracúvaniu osobných údajov.  Môže ísť o spracúvanie na základe  oprávneného záujmu prevádzkovateľa, na základe zákonnej povinnosti, na zmluvnom  základe, či na základe súhlasu.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

– poskytnutie osobných údajov je založené na slobodnej úvahe a dobrovoľnom konaní dotknutej osoby. Udelený súhlas má právo kedykoľvek odvolať. Na tomto základe spracúvame osobné údaje následovne:

Účel

Popis

Prijímatelia/ Sprostredkovatelia

Doba spracúvania

Marketingová komunikácia – remarketing

cookies, ktoré sú využívané na remarketingové účely opätovného oslovovania dotknutých osôb podĺa ich minulého správania na internete

Google Ireland Limited https://policies.google.com/privacy?hl=sk#enforcement

Hotjar Limited

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Facebook Limited , obchodní partneri

do splnenia účelu a uplynutiu lehoty na uplatnenie prípadných nárokov, do odvolania súhlasu

Marketingová komunikácia – emaily

Zasielanie informácií o novinkách a špeciálnych ponukách prevádzkovateľa (newsletter)

Poskytovateľ služby newsletterRocket Science Group LLC

https://mailchimp.com/legal/privacy/, obchodní partneri

do odvolania súhlasu

Marketingová komunikácia – foto video

Spracovanie foto video záznamov na sociálnych sieťach

Sociálne siete, ktoré používa prevádzkovateľ, obchodní partneri

do odvolania súhlasu

Zmluvné a predzmluvné vzťahy (čl.6 ods. 1 písm. b) GDPR)

– znamenajú všetky nevyhnutné spracúvania, ktoré sú potrebné pred uzatvorením, počas a v určitých prípadoch aj po zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom.

Zákonná povinnosť (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

– nás zaväzuje k spracúvaniu a poskytnutie osobných údajov je povinné. Ak je nám odmietnuté poskytnutie osobné údaje môže to viesť k vzniku škody, ktorej náhradu si môžeme voči dotknutým osobám uplatňovať (napr. ak by nám v príčinnej súvislosti s nesplnením našej povinnosti bola uložená sankcia). Na tomto základe spracúvame osobné údaje následovne:

Účel

Popis

Prijí-matelia/ Sprostred-kovateľ

Doba spracúvania

Spracovanie účtovníctva, účtovných a ekonomických dokladov

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,

zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,

zákon č. 513/1991 Zb. Obchodní zákonník v znení neskorších predpisov

Daňový úrad, iné oprávnené orgány štátu, Účtovná firma, Obchodní partneri

10 rokov

Vybavovanie reklamácií

zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Oprávnené orgány štátu , Účtovná firma, Obchodní partneri

v zmysle zákona uvedeného v právnom základe

Oprávnený záujem prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

– aplikujeme ho,  ak na spracúvanie máme dôvody, ktoré sú podstatou našej činnosti a neprevažujú nad záujmami a právami dotknutých osôb, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov. Pri takomto spracúvaní je dotknutá osoba povinná takéto spracúvanie strpieť, ale má voči nemu právo podať námietku, prípadne uplatniť ďalšie práva uvedené nižšie. Na tomto základe spracúvame osobné údaje následovne:

Účel

Popis

Prijímatelia/ Sprostred-kovateľ

Doba spracúvania

Analýza správania užívateľov nášho webu (cookies)

cookies, ktoré vyhodnocujú štatistické a analytické informácie o našich zákazníkoch. Vďaka týmto informáciám vyhodnocujeme, či a ako je náš web navštevovaný a pochopiteľný.

Google Ireland Limited

https://policies.google.com/privacy?hl=sk#enforcement

do splnenia účelu a uplynutiu lehoty na uplatnenie prípadných nárokov

Priama marketingová komunikácia

Zasielanie informácií o novinkách a špeciálnych ponukách prevádzkovateľa s dotknutými osobami v zmluvnom vzťahu

poskytovateľ emailových služieb , správca emailovej služby našej domény

do odvolania súhlasu

Plnenie záväzkových vzťahov (zmluvné a predzmluvné vzťahy)

Komunikácia v akejkoľvek forme, evidencia zmluvných vzťahov a z toho vyplývajúcich náležitostí

oprávnené orgány štátu poskytovateľ IT (e-mail sluzba, web hosting), účtovná firma, dodávatelia a zmluvní a obchodní partneri

do splnenia účelu a uplynutiu lehoty na uplatnenie prípadných nárokov

Vytváranie databázy obchodních partnerov a sprostredkovateľov

Komunikácia v akejkoľvek forme, evidencia zmluvných vzťahov a z toho vyplývajúcich náležitostí

oprávnené orgány štátu poskytovateľ IT (e-mail sluzba, web hosting), účtovná firma, dodávatelia a zmluvní a obchodní partneri

do splnenia účelu a uplynutiu lehoty na uplatnenie prípadných nárokov

Prenos mimo EÚ

 V rámci spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom spracúvame osobné údaje vrámci EÚ.  V prípade spracúvania osobných údajov našimi sprostredkovateľmi môže v niektorých prípadoch dochádzať k ich prenosu vrámci EÚ, prípadne do krajín mimo územie Európskej Únie so zaručenou a primeranou úrovňou ochrany, v zmysle čl. 45 nariadenia. (napr. náš sprostredkovateľ poskytujúci služby Web analytiky – Google Analytics môže spracúvať osobné údaje aj mimo EÚ)

 Použite automatizovaného rozhodovania

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 Doba spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú uchovávané vo vyššie stanovených lehotách, ktoré na ich spracúvanie stanovuje právny základ alebo prevádzkovateľ; po splnení primárneho účelu spracovania sú buď zlikvidované prípadne archivované podľa registratúrneho poriadku.

 Vo všeobecnosti platí, že osobné údaje spracúvame:

 1. a) na základe súhlasu – po dobu v súhlase výslovne uvedenú alebo do jeho odvolania;
 2. b) z dôvodu plnenia našich zákonných povinností či možností – po dobu vyžadovanú príslušným zákonom;
 3. c) z dôvodu plnenia zmluvy – po dobu plnenia zmluvy, či trvania predzmluvných rokovaní;
 4. d) z dôvodu oprávnených záujmov – po dobu plnenia zmluvy, resp. do namietnutia spracúvania;

Zabezpečenie ochrany osobných údajov

Aplikovali sme vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate, ktoré definujeme iba v internej dokumentácii.  Pri navrhovaní úrovne ochrany vyhodnocujeme vplyv na možné riziká a dopad na práva a slobody dotknutých fyzických osôb a prijímame čo najlepšie riešenia podľa dostupných možností vedy, techniky a finančných prostriedkov.

Práva dotknutých osôb

Odvolať súhlas

 • v prípadoch, kedy osobné údaje spracúvame na základe súhlasu, toto právo umožňuje tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas je možné odvolať elektronicky, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe spracúvali.

Právo na prístup

 • právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o dotknutej osobe máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako jej osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov budú osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nieje vyžadovaný iný spôsob ich poskytnutia. Ak o poskytnutie týchto informácií bolo požiadané elektronickými prostriedkami, budú poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

 • prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť osobných údajov, ktoré máme k dispozícii. Ak údaje, ktorými disponujeme nie sú nepresné, úplné alebo aktuálne, žiadame o upozornenie, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie)

 • toto právo sa aplikuje, napríklad v prípade, ak osobné údaje,ktoré sme získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť každej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

 • za určitých okolností je možné nás požiadať, aby sme prestali používať osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si dotknutá osoba myslí, že osobné údaje, ktoré o nej máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslí, že jej osobné údaje už nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

 • za určitých okolností je možné požiadať nás o prenos osobných údajov, na inú tretiu stranu podľa výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať

 • právo namietať voči spracúvaniu údajov, je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a je podaná námietka, nebudeme osobné údaje ďalej spracúvať. Na prípadné námietky je možné zaslať podnet elektronicky , alebo poštou na sídlo prevádzkovateľa.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

 • ak existuje obava, že osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, je možné podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Google Analytics

Naša webová stránka používa Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. (“Google”). Google Analytics používa tzv. “cookies” textové súbory ukladané na počítači, ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky jej návštevníkmi. Informácie o používaní tejto webovej stránky jej návštevníkmi – dotknutými osobami, ktorú cookie vytvára, sa spravidla prenášajú na servre Google, ktoré sa môžu nachádzať aj mimo EÚ.

V prípade aktivácie anonymizovanej IP na tejto webovej stránke sa však IP adresa Google v členských štátoch Európskej únie, alebo ďalších štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore najskôr skráti. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Google tieto informácie pre vyhodnotenie používania webovej stránky dotknutou osobou, pre zostavenie reportov o aktivitách na internetových stránkach a pre poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webových stránok.

IP adresa prenesená z prehliadača dotknutej osoby v rámci Google Analytics nie je prepájaná s inými dátami Google. Prenosu dát vytvorených pomocou cookies, ktoré sa vzťahujú na používanie webovej stránky (vrátane IP adries) do Google a zapracovaniu týchto dát spoločnosťou Google je možné zabrániť aj inštaláciou zásuvného modelu pre prehliadače, ktorý je dostupný na tomto odkaze (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk).

Bližšie informácie ohľadne ich podmienok užívania a ochrany dát nájdete na https://policies.google.com/privacy?hl=sk#enforcement. info@stavaj.online